Koersonderzoek

Het koersonderzoek van Adriaan Hoogendijk is het uitgangspunt bij een loopbaantraject. Aan de hand van een aantal (maatwerk)opdrachten kan je je meest vitaliserende loopbaanperspectief in kaart brengen. Er wordt ook ingegaan op de innerlijke hindernissen die daarbij in de weg kunnen staan en hoe je die hindernissen vervolgens kunt nemen. De methodiek van het koersonderzoek biedt een praktisch en gestructureerd kader waarbij je jouw pad kunt plannen, het gaat hierbij om het volgen van jouw hart en het aanwenden van je creativiteit.

Het koersonderzoek bestaat, exclusief het vrijblijvende oriënterende gesprek, uit minimaal zes gesprekken, met een frequentie van eenmaal per twee á drie weken, waartussen de cliënt de nodige vragen beantwoord en opdracht vervult. 

Enkele opdrachten die aan de orde kunnen komen:

 • Biografische opdrachten en levensfases
 • Persoonlijkheidsvragenlijst MBTI
 • Kernkwadrant van Ofman
 • Elementenvierhoek (elementen vuur, water, aarde en lucht als metafoor voor kwaliteiten en valkuilen)
 • Loopbaanscan met diverse loopbaantesten
 • Waarden
 • Ontspanningsoefeningen en geleide visualisaties
 • Ruimte creërende opdrachten
 • Arbeidsmarktgerichte opdrachten
 • Persoonlijk actieplan
 • Opdrachten tijdens een paardencoach- of wandelcoachsessie

NLP

Neuro-linguïstisch Programmeren (NLP) heeft zijn wortels in de psychotherapie, maar wordt ook gebruikt door coaches, trainers, leraren, managers, adviseurs en artsen.

NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren en bestudeert ´de structuur van de subjectieve ervaring´. Dat wil zeggen, NLP bestudeert de patronen (programma’s) die worden gecreëerd door de interactie tussen het brein (neuro), de taal (linguïstisch) en het lichaam.

Door het bestuderen van hoe we de wereld met onze zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken en proeven) waarnemen (de studie van de subjectieve ervaring), kunnen we belemmerende indrukken en conclusies een andere betekenis geven dan wel veranderen waardoor we onze doelstellingen makkelijker bereiken en een groot aantal van onze problemen kunnen oplossen.

NLP is ook een communicatiemodel, NLP biedt technieken om:

 • inzicht te krijgen in de beleving achter de woorden van een ander
 • beter contact te kunnen maken met anderen
 • beter af te kunnen afstemmen op de ander
 • anderen door middel van taal te helpen om gewenste veranderingen door te voeren.

Een ander aspect van NLP is ´modelleren´. Dat is het coderen van datgene wat iemand doet uitblinken in datgene wat hij of zij doet. Bij modelleren gaat het dan niet zo zeer om het uiterlijke gedrag, maar meer om de innerlijke weergave en de denkpatronen die er aan ten grondslag liggen.

Sylvia Baars NLP Oefening
NLP oefening ‘De Logische Niveaus’ samen en met hulp van Smurf

NLP is

 • de studie van de structuur van de subjectieve ervaring (het bepalen van structuren (elementen en verbanden) in onze beleving.
 • een communicatiemodel (een manier om harmonieuze relaties op te bouwen en inter- en intrapersoonlijke communicatie te verhelderen en te versterken)
 • modelleren van uitzonderlijk gedrag (een manier om menselijke vermogens overdraagbaar te maken met behulp van NLP-veranderingstechnieken)

Voice Dialogue

Wat is Voice Dialogue?

In de jaren ‘70 ontwikkelden 2 Amerikaanse psychologen, Hal en Sidra Stone, de Voice Dialogue methode. Deze methode gaat er van uit dat elke persoonlijkheid bestaat uit een onnoemelijk rijke waaier van verschillende ikken zoals bijvoorbeeld de perfectionist, de zorger, de genieter, de controlehouder, de avonturier, de behager, de innerlijke criticus enzovoort… Sommige ikken komen op een manifeste manier in ons leven aan bod, andere ikken maken ook deel uit van onze persoonlijkheid maar spelen nauwelijks of geen rol.

In een Voice Dialogue sessie leer je om vanuit een overkoepelende positie, zonder oordeel te kijken naar jouw ikken. Je geeft letterlijk een fysieke plaats aan een ik en je ontdekt welke zijn kwaliteiten zijn, wanneer deze ontstaan is in je leven, waarom hij gekomen is en op welke manier hij jouw kwetsbaarheid beschermt. Kortom, het is een fascinerende innerlijke reis waarbij je verwonderd bent over het unieke levensverhaal van elk van jouw ikken.

Sylvia Baars - Ken je ikken

 

‘On the journey of self-discovery, let’s stop looking for what is wrong with us. Let us discover, instead, who we are and how we work! Let us separate from our judgements as we explore the amazing system of selves within us, and learn to live our lives with ever-increasing honesty, choice, and freedom.’
Hal en Sidra Stone (1993, p. 13)

Hoe beter we al onze ikken leren kennen, hoe meer zicht we krijgen op ons functioneren. Niet alleen vergroot onze zelfkennis, maar we hebben hierdoor ook de mogelijkheid om op andere manieren om te gaan met het leven en de situaties waar we mee te maken krijgen. Voice Dialogue leert ons immers niet alleen vanuit een overkoepelende positie naar de verschillende ikken te kijken, maar biedt ook de opportuniteit om vanuit het “midden” verschillende stukken in te zetten. Door dit dynamische proces kunnen we afstappen van automatismen en wordt ons leven niet langer geleid door de ikken. We komen tot bewuste keuzes.

Door bewuste keuzes te maken beschermen we onze kwetsbaarheid op een efficiëntere manier en voelen we ons krachtiger bij de beslissingen die we nemen.

De Voice Dialogue methode heeft haar wortels in het Jungiaanse gedachtengoed, maar aspecten komen ook terug in Psychodrama, Transactionele Analyse, Gestalt , Psychosynthese , Client centered Therapie en Mindfulness. Voice Dialogue is geen therapierichting maar een therapeutische werkmethode die leidt tot intensieve bewustmakende ervaringen voor de cliënt in zowel psychotherapeutische processen als coaching trajecten.

Sylvia Baars - Voice Dialogue

Paarden voelen feilloos voor ons aan waar ruimte voor ontwikkeling is.


Systemisch Werken

Systemisch werken is een oplossingsgerichte methode waarvan de oorsprong ligt bij de systemische familietherapie ontwikkeld door de Duitse psycho-analyticus Bert Hellinger. Hij ontdekte dat gebeurtenissen in een ‘systeem’ gevolgen hebben voor de latere leden van dat systeem. Systemisch werk bestudeert de wijze waarop een individu deelneemt in een systeem en welke ervaringen in dat systeem van significante invloed zijn op het functioneren van dat individu.

Systemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen of thema´s zichtbaar te maken en een oplossingsrichting of inzicht te bieden in een bepaald vraagstuk. Erkennen van wat er speelt, onvervulde verlangens, herstellen van disbalans of innemen van eigen plek zijn vaak aandachtspunten.

 

Systemisch werken kan zowel toegepast worden voor personen als voor bedrijven / organisaties. 

Paarden zijn gevoelig voor waar 'verstrikking' of 'systeemdruk aanwezig is. Zodra iedereen in het systeem (gezin of organisatie) zijn of haar plek heeft en er sprake is van de juiste ordening, ontstaat er rust, ontspanning en 'kan de liefde (of de energie) weer gaan stromen'. Dit is ook waarneembaar bij het paard.

Het uitgangspunt van systemisch werken is dat heel ons leven zich afspeelt in systemen. We worden geboren in een gezin, zijn lid van een vereniging, gaan naar school en werken in een bedrijf. Allemaal systemen met hun eigen kenmerken. In de basis gelden echter drie uitgangspunten, drie natuurwetten:

Binding: iedereen die bij het systeem betrokken is heeft daarin een plek.
Ordening: tussen de leden heerst een bepaalde hiërarchische volgorde.
Balans: er moet balans zijn in geven en nemen.

Verstrikking

Als in een van de uitgangspunten van het systemisch werken iets ‘niet goed’ is ontstaat een verstrikking in het systeem dat zich uit in een dynamiek. Vaak gebeurt dit onbewust en puur uit liefde. Deze dynamiek uit zich door een symptoom.

In een opstelling wordt aan de hand van het symptoom de dynamiek opgespoord en daarmee wordt gewerkt zodat de energie in het systeem weer gaat stromen. Dat werkt vaak diep door. Ook voor diegenen die er niet bij zijn.

Systemisch Werk pas ik toe in individuele coachtrajecten door middel van tafelopstellingen, vloerankers en in (team)coachsessies met hulp van paarden.


CREF-Methode®

 

Met deze methode kan er op een dieper niveau gekeken worden naar de sociaal emotionele ontwikkeling van de mens. De CREF-Methode is oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen/kinderen die geen juiste hulp (zonder medicatie) konden vinden. Of voor mensen/kinderen die door hulpverleners overtuigd werden dat er niets meer aan hun problematiek te doen viel. Overigens blijkt dat de (prenatale) hechtingsproblematiek, of anders gezegd een onderkend trauma (indrukwekkende gebeurtenis), de hoofdzaak van deze sociaal emotionele problematiek is.

Hoe werkt de CREF-Methode®?

De afkorting CREF staat voor, Circle Reprint Emotional Foundation. Bij de CREF-methode wordt er gewerkt met het CREF-Model als uitgangspunt. Dit model bestaat uit een cirkel van de 7 levensbehoeftes. De oorsprong van de CREF-Cirkel is de piramide van Maslow (1943), deze is doorontwikkeld, gebaseerd op verschillende onderzoeken, door de grondlegger, Baukje van Leeuwen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ieder mens het beste kan functioneren wanneer alle behoeftes vervuld zijn.

Door de cirkel in te zetten ontstaat er een helder inzicht in onvolledige of ontbrekende levensbehoeftes (Circle). Vanuit dat vertrekpunt kan er gericht worden hersteld of ontwikkeld (de Reprint). Vervolgens ontstaat er een volledige persoonlijke verbinding (Emotional). Het basisvertrouwen van de volwassene/het kind wordt versterkt (Foundation).

Wanneer CREF-Methode®?

De CREF-Methode kan worden ingezet bij alle persoonlijke ontwikkelingen. Situaties in het bijzonder:
 • Geen Bodem Syndroom (hier vallen alle labels = ADHD, Autisme, PDDNOS etc. ook onder)
 • PTSS klachten bij (jonge) kinderen, jeugdigen of volwassenen
 • Sterk verminderd basis-/zelfvertrouwen door hechtingsproblematiek, angstklachten, stress, depressie, rouw, slaap-, leer- of eetproblemen, problemen met sociale contacten etc.

 

Wat is het Geen Bodem Syndroom?

GBS is een patroon van gedragingen, ontstaan als gevolg van een indrukwekkende gebeurtenis waardoor het basisvertrouwen aangetast is. Wanneer men geboren wordt, is er van nature een basisvertrouwen van ongeveer 70%. De andere 30% zal normaliter groeien op basis van ervaringen die als kind opgedaan worden. Wanneer er een vroege angstige ervaring is, zal deze 70% moeizaam gehaald worden. Het basisvertrouwen wordt door deze ervaring aangetast en er komt automatisch een overlevingsdrang opgang. Dit kan het Geen Bodem Syndroom veroorzaken.

Recent is ontdekt dat de volgende situaties indrukwekkend kunnen zijn:

 • moeder of vader heeft last van een Post Traumatisch Stress Syndroom;
 • de moeder heeft stress ervaren tijdens de zwangerschap;
 • na geboorte niet in de armen of op de borst van de moeder gelegd worden;
 • vroeggeboortes (couveusekindjes);
 • keizersnede (foetus/baby legt de “onnatuurlijke” weg af);
 • medisch ingrijpen bij de bevalling;
 • een emotioneel onbereikbare moeder (bijv. postnatale depressie);
 • het kind is ongewenst;
 • het kind is geadopteerd;
 • de zwangerschap is gemanipuleerd (bijvoorbeeld door IVF);
 • een verlies (zelfs al voor geboorte) van een tweelingzus of broer
In de vroege ontwikkeling – ook wel de inprentingfase genoemd – kan dit leiden tot stress. Wanneer dit niet erkend, gesignaleerd of niet op de juiste wijze behandeld wordt, ontstaat er veelal een Post Traumatisch Stress Syndroom. Stresshormonen die hierbij in de hersenen vrij komen, verstoren de opbouw van het basisvertrouwen sterk. Dit resulteert in sociaal emotionele problemen. Er volgen vaak moeilijkheden binnen gezinssituaties, op school en later als volwassene in (werk)relaties.

 

Het Geen Bodem Syndroom herkennen

Hoe het GBS herkend kan worden bij kinderen en volwassenen zal liggen aan welke overlevingsstrategie (onbewust) gekozen is. Een aantal voorbeelden:

 • een huilbaby (vechten) of juist erg stil, is naar binnen gekeerd (verstarren);
 • zeer drukke uitingen van baby, kind, volwassenen (lijkt op ADHD);
 • teruggetrokken gedrag (lijkt op autistisch spectrum);
 • hoogsensitiviteit;
 • goed kunnen observeren, taxeren en manipuleren van anderen;
 • een onverzadigbare honger naar aandacht;
 • soms superieur gedrag (narcistisch gedrag);
 • onvermogen en/of angst om relaties aan te gaan (aantrekken-afstoten).

 

Behandeling Geen Bodem Syndroom

GBS kan succesvol behandeld worden met de CREF-Methode zonder medicatie. Deze behandeling is geschikt voor alle leeftijden. De symptomen van het Geen Bodem Syndroom hebben zeer veel overeenkomsten met ADHD en/of vormen van autistisch spectrum (PDDNOS, Asperger etc.). Helaas wordt er in de praktijk dagelijks verkeerd gediagnosticeerd. Dit komt door de onbekendheid over het GBS. Er wordt dus in veel gevallen verkeerd behandeld en overbodige medicatie toegediend.

Bij de CREF-Methode maken we gebruik van verschillende technieken (om de verstoorde regulering van het brein op te heffen), waaronder NLP, Hypnotherapie, Innerlijk Kind Werk, Transactionele Analyse, Systemisch Werk, Lichaamswerk, Regressie, Visualisaties & Ontspanningsoefeningen, EMDR, Delenwerk (Voice Dialogue), Creatieve (teken)oefeningen.

Inzet paard

De Cref-Methode kan met of zonder paarden worden ingezet. Paarden ondersteunen en versnellen het proces en kunnen naar wens worden ingezet. Een paard:
 • Helpt bij gevoel te komen
 • Heeft geen oordeel en heeft onvoorwaardelijk lief
 • Is vergevingsgezind en leeft in het hier en nu
 • Door huidcontact wordt grootste zintuig (en het limbische systeem), de huid, gestimuleerd
 • Spiegelt incongruentie en is altijd eerlijk
 • Is zeer sensitief en reageert direct
 • Vervult behoefte aan emotionele verbinding, geeft een gevoel van geborgenheid

Voor meer informatie:
crefmethode.nl
ikev.nl                     


EMDR

 

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization Reprocessing. Het is een trauma verwerkingstechniek die wereldwijd steeds meer populariteit en erkenning krijgt. EMDR wordt door diverse hulpverleners toegepast vanwege de efficiënte werkwijze. Met behulp van EMDR kan je snel tot de kern komen en problemen grondiger aanpakken.

Voor wie

EMDR is een kortdurende geprotocolleerde behandelingsmethode, ontwikkelt door de Amerikaanse psycholoog Francine Shapiro. De methode is geschikt voor kinderen, jeugdigen en volwassenen die lijden aan traumagerelateerde stoornissen, waaronder Acute Stress Stoornissen of Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS). Vrij vertaald betekent het: door oogbewegingen minder gevoelig maken en verwerken. De methode is opgebouwd uit een aantal omschreven protocollen/stappen.

EMDR is bij veel problematiek toe te passen

Er wordt vaak gedacht dat EMDR veelal ingezet wordt bij trauma. Echter is dit vaak niet te peilen wanneer een indrukwekkende gebeurtenis uitgegroeid is tot een trauma. Bovendien is de vraag wie bepaalt wat een trauma is? De methode kan ook gebruikt worden voor nare ervaringen die veel invloed hebben gehad op iemands leven, zoals pesterijen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben. EMDR kan ingezet worden bij de behandeling van een grote verscheidenheid aan psychische klachten:

 • Pijn (chronische pijn)
 • Lichamelijke klachten (hart klachten)
 • Verslaving
 • Voedselproblematiek
 • Allergieën
 • Burn-out /stress
 • Hoogtevrees
 • Autorijden
 • Tandartsangst
 • Schrik- en vermijdingsreacties
 • Nachtmerries en flash backs
 • Woede uitbarstingen

Werkt EMDR?

Dat EMDR werkt bij trauma en angsten lijdt geen twijfel. Er bestaan inmiddels meer dan 21 gecontroleerde wetenschappelijke onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dit maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van trauma en angst. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

Hoe weet je of EMDR kan worden toegepast?

In het begin van de EMDR-therapie zal er tijdens de intake uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van de klachten. Daarnaast wordt er een inschatting gemaakt van een aantal individuele kenmerken, waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling op dat moment nodig is en of daarvoor EMDR kan worden gebruikt. In de intake wordt de werkwijze van de behandeling en de werking van EMDR uitgelegd.

EMDR is een werkzame, kortdurende therapievorm die al na enkele zittingen effectief is. Voor klachten die al langere tijd duren en waarvoor met behulp van medisch onderzoek geen duidelijke oorzaken zijn gevonden, kan deze aanpak uitkomst bieden. Waar nodig of wenselijk werk ik samen met andere behandelende specialisten.

Voorafgaand aan een EMDR behandeling vindt een intakegesprek plaats om te beoordelen of EMDR passend is bij de hulpvraag. Tevens wordt er tijdens dit intakegesprek psycho-educatie gegeven over stress, het brein en wordt EMDR uitgelegd.


Neurotransmitters en Bravermantest

De neuronen (zenuwcellen) in ons lichaam kunnen met elkaar communiceren met behulp van neurotransmitters: chemische substanties (hormoonachtige stoffen) welke een boodschap over kunnen dragen van neuron tot neuron. De neurotransmitter bevat deze boodschap en op deze manier is het lichaam in staat complexe functies uit te oefenen.

Het menselijk lichaam kent diverse complexe functies. Om deze functies uit te kunnen oefenen is het van belang dat het gehele lichaam met elkaar in verbinding staat en dat de diverse lichaamsdelen met elkaar kunnen communiceren. Het menselijk lichaam maakt hiervoor gebruikt van zogenaamde neurotransmitters, welke gebruikt worden voor de signaaloverdracht tussen zenuwcellen.

 'Een neurotransmitter is een signaalstof die in synapsen zenuwimpulsen overdraagt tussen neuronen in het zenuwstelsel of impulsen overdraagt van motorische zenuwcellen op spiercellen of van zenuwreceptoren op sensorische zenuwcellen.

 

De opbouw van een neuron (zenuwcel)

De zenuwcellen worden ook wel neuronen genoemd. Neuronen kunnen met elkaar communiceren om zo het lichaam in staat te stellen complexe taken uit te voeren. Iedere neuron bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Een cellichaam
 • Minimaal één axon

Het cellichaam bevat de celkern, ook wel de nucleus genoemd. De axon is een soort antenne die de boodschap van het cellichaam naar een synaps brengt. De synaps is als het ware het ontvangst- en verstuurcentrum van boodschappen. De axon is omgeven door myeline, een vettige substantie die de axon beschermt. Het cellichaam is omgeven door dendrieten. Dendrieten verhogen de capaciteit van het cellichaam om boodschappen van andere neuronen te ontvangen.

Neurotransmitters worden gemaakt uit specifieke bouwstenen; aminozuren, vetten en co-factoren zoals vitaminen, mineralen en specifieke plantenstoffen. Dit natuurlijke productieproces kan ontregeld zijn, waardoor de balans tussen remmen en activeren verstoord kan raken. Een reden kan zijn dat door verhoogd verbruik gedurende een langere tijd de bouwstenen opraken.

 

De neurotransmitter

Maar hoe kunnen de neuronen nu boodschappen naar elkaar versturen? Dit begint met elektrische activiteit. Een neuron bevat een zekere mate van elektrische geladenheid, en wanneer deze een bepaalde grens bereikt kan de celkern een boodschap versturen naar het uiteinde van een axon. Hier wordt de elektrisch geladen boodschap omgezet in het vrijkomen van neurotransmitters. Neurotransmitters zijn chemische stoffen welke boodschappen bevatten. Neurotransmitters worden geproduceerd in de synaps van een neuron en worden opgeslagen in kleine 'zakjes' tot ze gebruikt kunnen worden.

 

Signaaloverdracht

Een klein deel van de neurotransmitter is altijd paraat in de neuron en kan direct ingezet worden wanneer nodig. Het resterende deel moet opgeslagen worden in de kleine 'zakjes' omdat zij anders afgebroken worden. Bepaalde proteïnen, enzymen, zijn verantwoordelijk voor het behouden van een optimale hoeveelheid direct beschikbare neurotransmitter.

De boodschap wordt via de postsynaptische receptor naar een andere neuron overgebracht. Wanneer de boodschap aangekomen is, komt de neurotransmitter weer terug naar de oorspronkelijke neuron en wordt daar weer opgeslagen in zakjes voor eventueel gebruik in de toekomst.

 

 

Welke neurotransmitters zijn er?

Er bestaan verschillende soorten neurotransmitters (meer dan honderd). Zo zijn er neurotransmitters die de activiteit van een andere neuron stimuleren (de belangrijkste hiervan is glutamaat) of juist afremmen (de belangrijkste hiervan is GABA).

Agonisten en antagonisten

We kunnen het lichaam bepaalde stoffen toedienen die een invloed hebben op de neurotransmitters. Agonisten zijn stoffen die de werking van een neurotransmitter stimuleren. Antagonisten zijn stoffen die de werking van neurotransmitters juist remmen. Daarnaast bestaan er ook nog stoffen die de activiteit van bepaalde afbreekenzymen stimuleren of juist remmen. Hiermee hebben zij indirect een invloed op de activiteit van de neurotransmitters.

Enkele belangrijke neurotransmitters

Stimulatoren (energie, fysieke activiteit & snelheid)

 • Acetylcholine (impulsoverdracht naar de spieren in het parasympatische zenuwstelsel)
 • Adrenaline/epinefrine (in sympathische zenuwstelsel)
 • Noradrenaline/norepinefrine (in sympathische zenuwstelsel)
 • Glutamaat (in de hersenen en ruggenmerg)
 • Dopamine (in de hersenen)

 

Dempers (rust, ontspanning & slaap)

 • GABA (in hersenen)
 • Serotonine (in hersenen)
 • Endorfine (in hersenen)

 

De Braverman test

Heb je last van stress, gevoelens van depressie, angsten, voel je je onrustig, heb je het idee dat je daadkracht is verminderd of gaan je cognitieve functies achteruit?

Dan kan de Braverman test inzicht geven in verstoringen met je neurotransmitters.

Neurotransmitters zorgen voor de communicatie in de biochemie van je lichaam. Als die verstoord is werken lichaam en geest als geheel minder goed. Het doel van deze profielbepaling is om inzicht te krijgen in de kracht en verzwakking van het neurobiochemische systeem. Bij ieder neurotransmitterprofiel hoort een reeks kenmerken.

Deze bepaling volgens Braverman is gebaseerd op ervaringen en ontwikkelingen over de laatste 50 jaar. Het combineert kennis uit observatie en experimenten die wereldwijd gepubliceerd zijn.

Er worden vier neurotransmitters ofwel biochemische systemen gemeten, nl:

 

Dopamine

Dopamine is de neurotransmitter die staat voor plezier. Hierdoor voelen we ons goed en zijn we in staat te genieten van seks en uit te kijken naar seksuele activiteit. Dopamine helpt ook om de sensuele boodschappen uit de organen voor gezicht, gehoor, smaak, gevoel en geur op te vangen en te beantwoorden. Het is ten dele ook verantwoordelijk voor de spierbeweging en voor het reguleren van ademhaling, honger en eetlust. Dopamine zorgt er voor dat je energie pijl optimaal blijft. Hij geeft je motivatie, focus en daadkracht. Je gaat weer in jezelf geloven.

 

Acetylcholine

Acetylcholine is een neurotransmitter die in vele delen van de hersenen en het lichaam actief is. Ze wordt onder meer geproduceerd in de dunne darm. In het centrale zenuwstelsel is Acetylcholine belangrijk voor de geheugen- en intellectuele functies (leren). En deze beïnvloedt ook het hart en de controle over de willekeurige skeletspieren. Acetylcholine versterkt je intuïtie, je creativiteit en reactie vermogen. Ook kun je beter dingen onthouden. Je sensitiviteit wordt gebalanceerd en optimaal.

 

GABA

GABA is een neurotransmitter die andere zenuwcellen remt in hun activiteit en wordt voornamelijk geassocieerd met rust. De remmende werking op andere zenuwcellen zorgt ervoor dat je je ontspannen en rustig voelt, je kan beter slapen. Zenuwcellen die gevoelig zijn voor GABA zijn verspreid over alle delen van de hersenen. Gaba zet je piekerknopje uit en remt angst. Je prikkelverwerking wordt verbeterd. Je angst en je stress gevoeligheid vermindert. Het versterkt orde netheid.

 

Serotonine

Serotonine is de stemmingsregulator van ons lichaam en is een voorstof van melatonine. Onbalans in serotonine is verantwoordelijk voor een groot aantal klachten zoals depressies, eetstoornissen en slaapproblemen. De neurotransmitter serotonine geeft je meer flexibiliteit. Je bent opgewekter en vrolijk. Je kunt meer genieten van het leven.

 

Instructies

Voorafgaand aan het consult mail ik je de test. Het zijn heel wat vragen (invullen duurt zo'n 15-20 minuten)

De test kan niet op een mobiel of tablet gemaakt worden, alleen op een laptop/computer.

Het is de bedoeling om deze vragen in 1x achter elkaar in te vullen. Denk niet teveel na over de antwoorden, antwoord je eerste gedachte. Enkel ja/nee antwoorden.

De uitslag van de test, het 3e tabblad opslaan, dit zijn de handmatige totalen en grafiek, deze mailen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De uitslag geeft in deel A aan wat je ‘dominantie/natuur’ is en in deel B wat je tekorten zijn, deze bespreken we tijdens het consult gevolgd door een passend advies.

  

Contactgegevens

Sylvia Baars                          Loopbaanbegeleiding & Coaching
Inzicht met hulp van paarden  Houweningestraat 50 3312 PM Dordrecht
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel.: 06-18290689
KvK: 5785350

Noloc: 4128
VIV: 1907993            RBCZ: 200527R
AGB code: 90108553
AGB code praktijk: 9006
7594

 

   

         

   

  


Copyrights © Sylvia Baars. Alle rechten voorbehouden.